No, I’m not having Kohr Bros. #rehobothbeach #boardwalk. #awesomized